Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

           
 เมื่อเวลา 11.59 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ. สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีลงนามร่วมทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนขนาด 8 เมกกะวัตต์ จำนวน   37 โครงการ มูลค่า 40,000,000,000 บาท ( สี่หมื่นล้านบาท )
ระหว่าง บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด กับ Wuxi Huaguang Electric Power Engineering Co., Ltd. และ Shandong Power Equipment Co., Ltd.  จากประเทศจีน โดยมีสักขีพยานและแขกรับรับเชิญ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคการเมือง ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ประมาณ 300 กว่าคน เข้าร่วมงานซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ( ไทย - จีน ) โดยมี ธนารคาร China Construction Bank
( CCB ) และ China Development  Bank (CDB) จากประเทศจีน ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ลำดับต้นๆของโลก ให้การสนับสนุน
ในพิธีลงนามดังกล่าวมี พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นประธานในพิธี และยังมีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ ขยะคือพลังงานสะอาด ทดแทนให้กับประเทศชาติ ”
โดยมี ดร. ฐกฤต ปานขลิบ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งองค์เสวนา ประกอบด้วย


ผู้ที่ขึ้นร่วมเสวนาเรื่อง “ขยะคือพลังงานสะอาดทดแทนให้กับประเทศชาติ”

1.คุณรังสรรค์  ปิ่นทอง
(ผู้อำนวยการสำนักจัดการขยะและกากของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ดร.พสิษฐ์  ธรรมประดิษฐ์
(คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร)
3.พ.อ.กฤตภาส  คงคาพิสุทธ์
(ผู้อำนวยการกองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร)
4.คุณพลธร  เนียมศิริ
(คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาศักยภาพพลังงานทแทนเพื่อความมั่นคงทางการทหารกรรมาธิการการทหาร  วุฒิสภา)
5.,Mr Xu Tao ( ตัวแทนจากซานตง),
6.ศ.ดร.ฐาปนา  บุญหล้า
(ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
7.,ดร.ฐกฤต  ปานขลิบ
(ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
8.,นาย ชยันต์พิสิฐ สมานสวน (ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด)
9.Mr Chen  Qiang
( ตัวแทนจากอู๋สีหัวกวง),
10.รศ.ดร.สุชาติ  นวกวงศ์
(อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
11.คุณเลิศชาย  แก้ววิเชียร
(ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
12.,คุณสุเมธ  มีนาภา
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
13. คุณธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ
(TV  360  องศา)

ผลจากการเปิดตัวโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมโดยรวม อย่างดีมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยแท้จริง เป็นการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่รัฐบาลกำลังหาวิธีแก้ไข เพราะการนำขยะมาเผาอย่างถูกวิธีโดยไม่ต้องทำการคัดแยกขยะและสามารถนำความร้อนจากการเผาขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดทดแทนให้กับประเทศ ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดเป็นการนำสิ่งที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนกลับมาสร้างประโยชน์สุงสุด
การที่ บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ  Wuxi Huaguang Electric Power Engineering Co., Ltd. และ Shandong Power Equipment Co., Ltd. เพื่อนำเทคโนโลยีการเผาขยะแบบไร้มลพิษและผลิตกระแสไฟฟ้า มาใช้ในประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับความเห็นชอบให้นำระบบ CFB Technology by Foster Wheeler จากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่า เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่ง บริษัท อู๋สีหัวกวง บอยเลอร์ จำกัด จากประเทศจีนเป็นเจ้าของลิขสิทธ์  และใช้อยู่หลายในประเทศทั่วโลก เช่น ยุโรปและอเมริกา  จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ตุรกี เวียดนาม  
และในงานนี้ บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ยังได้ลงนาม บันทึกข้อตกลง กับ  Wuxi Huaguang Electric Power Engineering Co., Ltd. ในการให้ บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ดัวยระบบ   CFB Technology  แต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย พม่า กัมพูชา  ลาว และตะวันออกกลาง

ในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน มูลค่า 40,000,000,000 บาท ถือว่าเป็นการลงทุนที่มหาศาลในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ในประเทศไทย และที่สำคัญจากการที่ บริษัท เสริมทรัพย์ฯ ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศในการนำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน มาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะธนาคารใหญ่ระดับต้นๆของโลก อย่างธนาคาร  China Construction Bank  (CCB ) และ China Development  Bank (CDB) ซึ่งเป็นธนาคารระดับโลก ของประเทศจีน จึงถือได้ว่า บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด เป็นบริษัทฯที่มีศักยภาพมาก ในด้านการนำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน   และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ที่คิดนำเอาขยะซึ่งทุกคนมองรังเกียจและสร้างปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดทดแทนให้กับประเทศชาติ และสร้างรายได้ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตลอดจนประเทศชาติโดยรวม
จากสาระของการเสวนาครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคการเมือง ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ต่าง เห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันว่า ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลจะต้องหันมาให้ความสำคัญเรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะ อย่างจริงจังและจริงใจ โดยยกปัญหาเรื่องขยะ ให้เป็นวาระแห่งชาติ และส่งเสริมให้มีการนำขยะมาเป็นพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะการยกสถานะของขยะให้เป็นกลายเป็นพลังงานพลังงานสะอาดทดแทนทำให้ประเทศประหยัดเงินตราในการซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

    บทสรุปสุดท้ายของการเสวนา ประธานบริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯในอนาคตว่า

บริษัทฯจะดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ จัดตั้งกองทุนการศึกษาด้านสิ่งแวคล้อม

 จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆจัดทำหลักสูตรการศึกษาในการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ และจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวคล้อม รวมถึงจะจัดตั้งสถานศึกษา และจะจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard
 
frontpage widget