เทศบาลมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
คณะผู้บริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด
นำโดย นายณพชัย สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร นายชำนาญ สุวรรณพานิช ที่ปรึกษาและนางสาวมิ่งขวัญ เฉิดอำไพ ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน
ได้เข้านำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน(โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษและผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่าย ) หรือที่เรียกว่า SWIP สัญจร
โดยนำ เสนอวีธีการกำจัดขยะมูลฝอยดัวยวีธีการเผาแบบไร้มลพิษ ระบบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ การป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่น
โดย นายพงษ์เทพ ปริปุญโญ ประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายพนมชัย พันธุ์พุทธ รองประธานสภานายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรี นายสุเทพย์ เซียสกุล นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรี นายถาวร คูณคำตา ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายประสาร พ่วงปาน
นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังโครงการฯ ต่างเห็นชอบในหลักการเบี้ยงต้น


Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard